Polityka prywatności

Polityka prywatności

Aktualizacja: 24.05.2018POLITYKA PRYWATNOŚCI

I PLIKÓW COOKIES

 

I. Postanowienie wstępne. 

§ 1

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1422) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (tekst jednolity: Dz. U. 2014 r. poz. 243 z późn. zm.) WWNET Bożena Furgol z siedzibą w Raciborzu (47-400), przy ul. Stefana Batorego 7, NIP 639-144-48-55, REGON 240432162, e-mail: detal@b-tech.pl, zwana dalej „Wykonawcą”, wprowadza niniejszą Politykę Prywatności i Plików Cookies, zwaną dalej „Polityką”.

§ 2

1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.audio-video-akcesoria.pl.  

2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.

II. Dane osobowe. 

§ 3

1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, musi wypełnić odpowiedni formularz. Wymagane jest tam podanie określonych danych osobowych.

2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu i w tym znaczeniu jest warunkiem zawarcia Umowy. Niepodanie danych skutkować będzie niemożnością założenia konta w sklepie internetowym oraz dokonywania zakupów przez sklep internetowy www.audio-video-akcesoria.pl lub skorzystania z usługi Newsletter.

4. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza zamówienia lub poda w korespondencji ze Sprzedawcą, są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim i europejskim, w tym w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/ 679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) oraz z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§4

Administratorem Danych Osobowych jest WWNET Bożena Furgol, ul. Stefana Batorego 7, 47-400 Racibórz (dalej „Administrator” lub „WWNET”).

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z nami pod adresem naszej siedziby lub drogą elektroniczną poprzez detal@b-tech.pl.

§5

Dane osobowe Użytkownika są przetwarzane w celu:

1. Realizacji Umowy łączącej Użytkownika z Administratorem, w której to podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Do zawarcia Umowy dochodzi wskutek akceptacji Regulaminu Sklepu Internetowego.

2. Realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, (w sytuacji dokonania zakupu w sklepie internetowym) gdzie podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO:

a) wystawianie i przechowywanie faktur oraz dokumentów księgowych;

b) udzielanie odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa.

3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w której to sytuacji podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a są to następujące działania:

a) marketing produktów i usług własnych (marketing bezpośredni);

b) działania analityczne (dobór usług do potrzeb Użytkownika, optymalizacja produktów Administratora w oparciu o uwagi i zainteresowania Użytkownika, optymalizacji procesów obsługi itp.);

c) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora do zabezpieczenia informacji na wypadek potrzeby wykazania prawidłowego działania;

d) ewentualne ustalenie, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

e) badania satysfakcji Klientów i poprawa jakości oraz zadowolenia Klientów ze świadczonych przez Administratora usług i sprzedaży produktów.

4. W innych przypadkach, dane Użytkownika będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody (np. w szczególności w celu marketingu produktów i usług partnerów biznesowych Administratora), w zakresie i celu w niej określonym.
Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy i jej realizacji.

§6

1. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, które wskazujemy w ust. 3 lit. b) - e) opisanych powyżej. Administrator zaprzestanie przetwarzania w tych celach danych Użytkownika, chyba że istnieją prawnie uzasadnione podstawy, których realizacja uniemożliwia zaprzestanie przetwarzania lub niezbędne będzie do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. W każdej chwili Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego.

§7

1. Dane Użytkownika będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą Umową przez ustalony na podstawie przepisów szczególnych okres przedawnienia roszczeń oraz dodatkowy rok na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, liczony od końca roku w którym umowa wygasła dla określenia jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego produktów i usług Administrator ma prawo do przetwarzania do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalenia przez Administratora faktu ich dezaktualizacji.

§8

1. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać ujawnione przez: organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie władzy publicznej, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa; podwykonawców Administratora (podmioty przetwarzające), np. podmioty świadczące usługi księgowe, rachunkowe, informatyczne, prawne, konsultacyjne, agencje marketingowe, firmy świadczące usługi kurierskie i pocztowe itp..

§9

Zgodnie z RODO Użytkownikowi przysługuje:

a. prawo dostępu do danych Użytkownika oraz otrzymania ich kopii;

b. prawo do sprostowania (poprawiania) danych Użytkownika;

c. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e. prawo do przenoszenia danych;

f. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§10

1. W chwili obecnej Administrator nie przekazuje ani nie planuje przekazywania danych Użytkownika poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W przypadku, gdyby jednak taka sytuacja miała miejsce w przyszłości, przetwarzanie będzie się odbywało z wykorzystaniem standardowych klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską, w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu ochrony danych wymaganego przepisami prawa.

2. Dane Użytkownika nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

III. Pliki cookies.

§ 11

1. Wykonawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Wykonawcy.

2. Wykonawca przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych oraz zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu.

§ 12

1. Wykonawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.

2. Wykonawca wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Wykonawcę, poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:

Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek

Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html

Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl

Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647

§ 13

Wykonawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się do Sklepu lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.

§ 14

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Wykonawcę. 

§ 15

Wykonawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne. 

§ 16

1. Z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

§ 17

Wykonawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać z Sklepu.

§ 18

1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Wykonawcy Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: detal@b-tech.pl

2. Polityka znajduje się na stronie stronie http://www.audio-video-akcesoria.pl/polityka-prywatnosci,8,7.htm oraz w siedzibie Wykonawcy.

 

Na naszej stronie wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie” wyrażasz zgodę na stosowanie wszystkich typów plików cookies, w tym cookies statystycznych i reklamowych. Klikając „Odmawiam” wyrażasz zgodę na stosowanie wyłącznie plików cookies niezbędnych do prawidłowego działania strony. Więcej informacji o plikach cookies znajdziesz w Polityce prywatności.
Akceptuję wszystkie